Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Atölyeler

* Bu kısımda yapılacak atölye çalışmaları Başarı ve Mutlu yayıncılık için hazırlanan Öğretmenlere Yönelik Oyun ve Tiyatro model çalışma CD si dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bu CD ler Başarı ve Mutlu yayıncılıktan  temin edilebilir.

Ayrıca bu cd ve çalışma sistematiği Oyun ve tiyatro pedagojinin temel yaklaşımını ortaya koyan bir yapıya sahiptir. Liderlik atölyesinde de bu yaklaşım dikkate alınacaktır.

1. Bölüm

Bedene Dayalı Oyunlar ve Alıştırmalar

·  Oyun Yoluyla Isınma

·   İkili Ebe Oyunu

·   Kuyruk Kapmaca Oyunu

·   Tavla Oyunu

·  Beden ve İfade

·   Figürü Tanımlama

·   Figür Gibi Oynama

·   Figür Sözsüz-Sözlü ve Üç Aşamalı

·   Üç Aşamalı Oyun (Sözsüz-Sözlü)

·   Bedenle Tablo Oluşturma

·   Tablo Oluşturma ve Tablonun Anlamı Üstüne Konuşma

·   Tablonun İçindeki Figürlerin Konuşması

·   Tablo - Hareket - Oyun

·   Tablo ve Toplu Oyun

·   Gelişen Duruma Göre Doğaçlamayı Yönlendirme

·   Tablodan Parçalı Doğaçlama

·  Özgür Doğaçlama Tekniğine Giriş Alıştırmaları

·   Durumdan Hareketle Özgür Doğaçlama

·   Aynı Bedensel İfadeden Hareketle Farklı Doğaçlamalar

2. Bölüm

Materyal Oyunları ve Alıştırmaları

·   Materyallerin Kendi Kullanım Alanları İçinde Kullanılması

·   Materyallerin Kendi Kullanım Alanları Dışında Kullanılması

·   Sınırlandırılmış Doğaçlama Tekniği İle Materyal oyunları

3. Bölüm

Rtim, Müzik, Hareket Doğaçlamaları

·   Ritim ve Hareket

·   Farklı Tempolar ve Isınma

·   Dörtlük Nota ve Sekizlik Nota

·   Ses Çıkartan Nesneler

·   Ritim-Ses Doğaçlamaları

·  Ritim-Ses-Devinim Doğaçlamaları

4.  Bölüm

Rol Oyunlarına Giriş Alıştırmaları

·   Devinim - Duygu Alıştırmaları

·   Devinim - Duygu Değişimi

·   Devinim - Duruş Alıştırmaları

·   Devinim - Söz Alıştırmaları (Diyalog Alıştırmları)

Zaman - Mekan - Oyuncu Alıştırmaları

·   İlk Çağ

·  Gelecek Çağ

Mekana İlişkin Alıştırmalar

·   Ses ve Efektle Perili Köşk

·   Çiftlik

Kolajdan Yola Çıkarak Yeni Mekanlar Yaratmak

·   Kalabalık Sahneye İlişkin Bir Alıştırma (Pazar Yeri)

·   Cümleden Öyküye

·   Sözcük ve Kavramdan Öyküye

·   Bir Cümleden Farklı Öykülere

Öğretmenlere Yönelik Eğitimde Drama Model Çalışması

Eğitimde Drama (Oyun ve Tiyatro Pedagojısi) esas olarak oyunun ve tiyatronun olanaklarını kullanarak öğrenmeyi  daha kalıcı kılmayı hedefleyen ve bu bağlamda öğrenciyi doğrudan katılımcı kılan bir anlayışa dayanır. Yaşatarak öğretmek bu alan açısından önemli bir ölçüttür: Öğrenmenin çekici bir hale gelmesi hem öğrenen hem de öğreten açısından önemlidir. İşte bu alanın en önemli yanı öğrenme sürecinin eğlenme ile bütünleştirilmesi ve bu süreçte ortaya çıkan enerjinin öğrenme eylemine kendiliğindenlik kazandırmasıdır: Dramanın eğitimde kullanılmasının esas çıkış noktası tam da burasıdır.

Didaktik olan gereklidir ancak sadece didaktik olanı tercih etmek zorunlu olarak bizi düz bir çizgiye doğru çekecektir. İşte drama tam bu noktada didaktik olanı bükerek şekillendirir ve öğrenme sürecini kolaylaştırarak organik bir yapıya kavuşturur.

Bu model çalışmada dramanın öğretme sürecinde bir araç olarak tanıtılması dikkate alınmıştır. Ve bu alana ilişkin temel teknikler, alıştırmalar üstünde durulmuştur. Bu bağlamada CD de kullanılan teknikler müfredat programının işlenmesinde rahatlıkla kullanılabilir.

Bu Model Çalışma tamamıyla dizgesel bir yapıya sahiptir ve bu yapı basitten karmaşığa doğru tasarlanmıştır. Yani sınıfın düzeyine göre alıştırmalardan uygun olanları seçilerek öğrencilerle çalışılabilir. Ve CD de sunulan tekniklerle ‘Öğretmen Klavuz Kitabında  önerilen drama etkinlikleri rahtlıkla uygulanabilir. Bu bağlamda Öğretmenlere Yönelik Eğitimde Drama Model Çalışması  Öğretmen Klavuz Kitabındaki drama etkinliklerinin  uygulanmasında öğretmene yol gösterecektir.

Bu Model Çalışmada sunulan alıştırmaları üç farklı biçimde değerlendirmelisiniz:

Öğrenciyi özgür bırakarak

Öğrenciye kazanımlar doğrultusunda öneriler sunularak.

Öğretmen Klavuz Kitabındaki drama etkinliklerini daha etkili uygulamamak için.

Model çalışmada özgür olan tercih edilmiş ve bu sayede temel teknikler en gelişkin biçimleriyle gösterilmiştir: Balık tutmayı öğretmek, balık vermekten daha evladır diye düşünülmüştür.

Elinizdeki  CD Oyun ve Tiyatro Pedagojisinin en temel alanları üstünde durularak geliştirilmiş ve bu alanlar uygulamalı olarak gösterilmiştir. Dört ana bölümden oluşan bu çalışma bu alana ilişkin öğretmenlere bir bakış açısı sunmayı hedeflemiştir. Alanda yapılabilecek çalışmalar kuşkusuz sadece bu CD ile sınırlı değildir. Ancak daha uzun bir çalışma örneği sunmak başlangıç itibariyle gerekli görülmemiştir.

1. Bölüm

Bedene Dayalı Oyunlar ve Alıştırmalar

Oyun ve tiyatro Pedagosinde ve tiyatroda beden en önemeli araçlardandır. Zira beden bizim bütün deneyimlerinmizi kapsar ve yansıtır.

Çocukların belli haraket dizgelerine göre hareket ettikleri bilinen bir olgudur: Okul ve ev arasında geçen bir yaşam ister istemez bedenin belli hareketleri tekrar etmesini zorunlu kılar. İşte bedene dayalı oyunlar ve alıştırmlar öncelikle bu hareket dizgelrini kırmayı hedefler. Bunun yanında bedenin alışıla gelenden farklı olarak belirli bir hedef doğrultusunda kullanılması çocukta ayrıca beden bilincini de geliştirecektir.Bir başka olgu ise bedenle bir tema üstüne çalışmak çocuğun algısını geliştirecek ve başkalarının bedenlerini, bedensel ifade biçimlerini algılamasını kolaylaştıracaktır.

· Oyun Yoluyla Isınma

Oyun yolu ile ısınma hemen hemen her drama etkinliğinde kullanılması gerekir. Model çalışmada basit oyunlar seçilmiştir ve bu bilinçli bir seçimdir. Zira CD de izleyeceğiniz oyunlara benzer bir çok oyun bulmanız mümkündür. Cd de de önerildiği gibi bu kendi yörenizde oynanan bir çok oyunu seçerek çalışmalarınızda kullanmanın yollarını aramalısınız. Hatta bir oyun kataloğu yapmanız da mümkündür.

Isınma çalışmalarında oyunu bir araç olarak kullanmak hem sınıf dinamiğini sağlamak hem de yapılacak drama etkinliğine zemin hazırlamak açısından sizlere olanak sağlayacaktır. Yani :

·  Oynayacağınız oyun çocuklar yeni bir enereji verecek.

·  Derse olan ilgiyi artıracak, yani çocukların motivasyonlarını artıracaktır.

·  Sınıf atmosferini yeniden oluşturacaktır. Zira oyun her zaman kendi atmosferini yaratacaktır.

· İkili Ebe Oyunu

Bu oyun basit bir oyundur ve esas olarak hem beden kullanımında denge, mekan kullanımı gibi alanlarda öğrenciyi aktifleştirecektir. Bu oyuna ilişkin bir başka olgu ise bu oyunun konsatrasyonu kuvetlendirmesidir. Bu oyunnun en önemli taraflarından biri de grup dinamiğine katkıda bulunmasıdır. Yani bu türden oyunlar çocuklar arasındaki negatif elektiriği en aza indirirler.

· Kuyruk Kapmaca Oyunu

Yine bu oyunda beden kullanımını en üst düzeye çıkartan hemen hemen herkesin çocukluğunda oynadığı bir oyundur. Bu oyunda da yine konsatrasyon önemli bir ağırlığa sahiptir.

· Tavla Oyunu

Bu oyunda yine konsatrasyona dayanan ve özellikle grup dinamiğini hedefleyen br oyundur.

· Beden ve İfade

Bedeni kullanrak ifade olanaklarını geliştirmek öğrencinin resimsel olanı bedeniyle ifade etmesine ve bu bağlamda gözlem gücünü geliştirmesine katkıda bulunacaktır. Beden ve ifade aynı zamanda öğrencinin imgelem gücünü somutlaştıracak bir alandır:

·  Fiğürü Tanımlama

Bu bölümde öğrencinin sadece kendi yaptığı fiğürü tanımlaması yeterlidir. Bu alıştırma her yaş gurubu için rahatlıkla kullanılabilir. Bu alıştırmada öğrencinin kendi gözlemini rahatça ortaya koyması önemlidir. Ve bir sonraki aşamaya geçmek için önemli bir basamaktır.

· Fiğür Gibi Oynama

Bu aşamada öğrencinin kendi gözlemini derinleştirmesi ve bu gözleme kendi yaratıcılığını katması gerekir.Zira artık bedeniyle ifade ettiği figürün bulunduğu durumu kısa bir an olarak oynayabilmesi önemlidir.

· Fiğür Sözsüz-Sözlü ve Üç Aşamalı

Bu diğer alıştırmalara oranla daha karmaşık bir alıştırmadır. Mümkün olduğu kadar az söz kullanılarak çalışılmalıdır. Aşamalı olarak çalışılmalı ve her aşama içselleştirilmelidir.

· Bedenle Tablo Oluşturma

Bu  alıştırma her yaş grubu için ideal bir çalışmadır. Her öğrenci grubunun rahatlıkla üstesinden gelebileceği bir çalışmadır. Sınıfı gruplara bölerek bu çalışmayı yapmak gerekir. Bu çalışmayı önceden bir hazırlık yapmadan yaptırabilirsiniz. Önemli olan ilk resmi oluşturanın ne yaptığının iyi kavranması ve buradan hareketle ilk fikrin geliştirilmesidir. CD den de göreceğiniz gibi yaratıcılığı desteklemesi bu alıştırmanın en önemli yanıdır. Bu alıştırma yeterince yapılarak içselleştirilmelidir.

· Tablo Oluşturma ve Tablonun Anlamı Üstüne Konuşma

Bu alıştırma bir önceki alıştırmanın devamıdır. Önceki alıştırmada anlam üstüne bir tartışma sözkonusu değildir. Bu alıştırma ile gruplar oluşturulan tablonun anlamı üstüne tartışma olanağına sahiptir. İşte bu noktada hem bedenin kendini resimsel olarak ifade etmesi hem de ifade edilenin anlamı üstüne konuşulması, tablonun yaratacağı anlamlar üstüne tartışmaya neden olur. Bu önemli bir andır: Tablonun ifade ettiği durum üstüne konuşmak tek tek bireylerin yarattığı anlamlar üstüne konuşmaktır. Ve bu doğaçlamanın küçük nüvelerini bağrında taşır.

· Talonun İçindeki Fiğürlerin Konuşması

Bir önceki çalışmanın devamı niteliğindeki bu alıştırma oluşturulan tablonun giderek hareketlenmesine olanak sağlar. Fiğürün fığür olarak konuşturulması doğaçlama yapma becerisinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunur. Yani fiğürün içinde bulunduğu durumu kavrama ve o duruma denk düşecek sözel ifadeyi bulma kendiliğindenliği geliştirmenin ilk aşamasıdır. Dikat edilirse henüz iki figürün karşılıklı oynadığı Rol oyunlarına geçilmemiştir. Buraya kadar yapılan alıştırmalar ve oyunlar Rol Oyunlarına giriş niteliğindedir ve öğrenciyi hazırlamaya yöneliktir.

· Tablo - Hareket - Oyun

Bu alıştırma ile yeni bir süreç başlatılmış olur ve bu süreç bilinçli olarak kontrollü yürütülmesi gerekir. Tablodaki fiğürleri öğretmenin tek tek oynatması ya da ikili oyuna izin vermesi öğretmenin kendi insiyatifindedir. Bu noktada öğretmenin dikkatli davranması, öğrencilerin yaratıcılığına izin vermesi önemlidir. Böylece sınıf bu aşamayı başarılı bir biçimde geçecektir. Acele etmemek ve öğrencide başarısızlık duygusu yaratmamak önemli bir ölçüttür. Zira drama etkinliklerinde başarızıslık değil olanla olmayanın nedenlerini dile getirmek önemlidir.

· Tablo ve Toplu Oyun

Toplu oyun her zaman zordur. Dolayısıyla CD deki gibi bunu da kontrolü bir biçimde yürütmek gerekir. Toplu oyun aynı zamanda eğlenceli bir aşamadır. Daha sonraki aşamalarda öğrencinin doğaçlama yapmasına olanak sağlayacaktır. Bu aşamada en önemli kriterler ise şunlardır: dinleme, anlama, karşılık verme. Bu alıştırma da yine seçilen temaya bağlı olarak içselleştirilmelidir.

· Gelişen Druma Göre Doğaçlamayı Yönlendirme

Bu aşamada öğretmenin gelişen durumu doğru tahlil etmesi ve ona göre çalışmayı yönlendirmesi önemlidir. Bir önceki aşamada yapılanlar bu aşamanın zeminini oluşturacaktır. Önerilecek yeni duygu durumunun açıkça ifade edilmesi çok önemlidir.

· Tablodan Parçalı Doğaçlama

Bu aşamada tablodan seçilecek figürlerin oynamasına olanak tanınmalıdır. Ancak grubun bütün üyelerine bu hak tanınmalıdır. Aksi öğrencide çalışmaya karşı isteksizlik oluşturacaktır. Bir başka önemli olgu da oynayanların oyunu gereksiz uzatmalarının engellenmesidir.

· Özgür Doğaçlama Tekniğine Giriş Alıştırmaları

Doğaçlama esas olarak iki temel tekniğe dayanır: Özgür Doğaçlama Tekniği ve Sınırlandırılmış Doğaçlama Tekniği. Özgür doğaçlama tekniği tamamen orda ve o anda yapılanın ortaya konmasına dayanır. Yani önceden hiç bir hazırlık yapmadan tamamen yaratıcılığa dayanan bir süreçtir. Sınırlandırılmış Doğaçlama ise önceden tasarlanan bir yapıya sahiptir. Herşey konuşulmuş ve tek tek figürlerin ne yapacakları kabaca belirlenmiştir. Her iki teknikte bu Model Çalışmada ayrıntılarıyla gösterilmiştir. Materyal Oyunları ve Alıştırmaları tamamen Sınırlandırılmış doğaçlama tekniğine dayalıdır.

Her iki teknikte önemli olan öğrencinin dramatik olanı yani çatışma içeren durumları kavraması önemlidir.Yani olay dizisi içinde bireylerin iç ve dış çatışmalarının kavranılması ve buna yönelik bir oyunun tasarlanması önemlidir. Bunun kavnılması öğrencinin drama etkinliklerinde başarılı doğaçlamalar yapmasının önkoşuludur. Örneğin 1. CD deki paraşütle atlamak isteyen adamın durumu tam olarak bunu yansıtır.

· Drumdan Hareketle Özgür Doğaçlama

Drumdan hareketle bir doğaçlama geliştirmek aslında öğrenciler için çok uygundur. Bu doğaçlama tekniğine geçmeden önce CD de yapılan ön hazırlık alıştırmalarına bakmak yararlı olur. Daha sonra gündelik hayattan alınan basit durumlar üstünden bu doğaçlamalara bir giriş yapmak mümkündür. Öğrenciler seçilen temaya ya da müfredata bağlı olarak bu teknikle çalıştırılabilir. Bu teknik kısa sürede kavranılabilecek bir yapıya sahiptir: Yaşam ve oyun/doğaçlama  arasındaki ilişki kopmaz bağlarla örülmüştür.

· Aynı Bedensel İfadeden Hareketle Farklı Doğaçlamalar

Bu çalışmada aynı fiziksel bir durumdan yola çıkılarak farklı doğaçlamalar  gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada yine bir önceki çalışmanın bir devamıdır. Bu yola bir çok tema üstüne çalışmak mümkündür.

2. Bölüm

Materyal Oyunları ve Alıştırmaları

Materyal Oyunları ve alıştırmaları her yaş grubu çocuk için uygundur. Bu çalışmada kullanılan atık materyalleri çalışmalarınızda aynen kullanabilirsiniz.

· Materyallerin Kendi Kulanım Alanları İçinde Kullanılması

Bu basit ve kolay bir alıştırmadır. Her yaş için rahatlıkla uygulanabilir. Bu alıştırmada baston sadece baston olarak, gözlük gözlük olarak kullanılmalıdır. Bu kullanım biçimine düş gücünün katılması bir sonraki alıştırma için önemli bir katkı olabilir.

· Materyallerin Kendi Anlamlarının Dışında Kullanılması

Bu alıştırma tamamen materyal ve imgelem arasında ilişki kurmayı hedefleyen bir çalışmadır. Ve bir önceki çalışmanın bir üst aşamasıdır. Örneğin CD deki koruma kaskının bir kaplumbağaya benzetilerek oynanması bu konuda tipik bir örnektir.

· Sınırlandırılmış Doğaçlama Tekniği İle Materyal oyunları

Materyal oyunları ve alıştırmaları sayesinde bir çok ünite işlenebilir. Materyal oyunları sayesinde öğrencilerin kendi yaratıcılıkları doğrultusunda yeni mekanlar oluşturmalarına da önem verilmelidir.

Bu çalışmanın dayandığı ana eksenleri şöyle ifade edebiliriz:

El becerisinin geliştirilmesi

İmgelem gücünün geliştirilmesi

Öykü kurgulamanın öğrenilmesi

Sınırlandırılmış doğaçlama tekniğinin öğrenilmesi.

Yaratıcılığın geliştirilmesi.

3. Bölüm

Rtim, Müzik, Hareket Doğaçlamaları

· Ritim ve Hareket

Ritmi ve hareketi kullanarak eşgüdüm içinde çalışılması ve ritmin bedende hissedilmesi bu alıştırmada önemlidir.

· Farklı Tempolar ve Isınma

Bu alıştırmada farklı tempoları kullanrak hem eğlenceli bir çalışma yapmanız hem de bu sayede bedensel bir ısınma gerçekleştirmesiz mümkündür. Bu bir sonraki alıştırmaya da zemin hazırlayacaktır.

· Dörtlük Nota ve Sekizlik Nota

· Ses Çıkartan Nesneler

Sadece ses çıkartan nesneleri kullanarak bu çalışmayı yapabilirsiniz. Bu alıştırma öğrenciyi müziğe ve ritme yaklaştıracaktır.

·  Ritim-Ses Doğaçlamaları

Ritmi ve sesi kullanarak doğaçlama yapmayı hedefleyen bu çalışma her öğrenciye müzik alanında farklı bir atmosfer sunacaktır.

·  Ritim-Ses-Devinim Doğaçlmaları

Ritmi sesi ve devinimi kullanarak yeni anlamlar üretmek bu çalışmanın önemli bir yanıdır. Bu aynı zamanda ses, ritim ve hareket arasında bir ilişki kurularak imgelemi harekete geçiren bir çalışmadır.

4.  Bölüm

Rol Oyunlarına Giriş Alıştırmları

Rol oyunları doğaçlamanın bir alt basamağıdır. Bu alıştırmalar drama açısından çok önemli olan doğaçlama yapma becerisinin geliştirilmesine önemli katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda bu alıştırmalar empati kurmayı, gözlem gücünü geliştirmeyi ve herşeyden önemlisi gözlemi bedenle yansıtmayı hedefler.

· Devinim - Duygu Alıştırmaları

Devinim ve duygu arasındaki ilişkinin kavranması ve bunun basit ve gündelik hayattan alınmış örneklerle yapılması gerekir.

·  Devinim - Duygu Değişimi

Devinim ve bundan kaynaklanarak oluşan duygu değişimlerinin ve ritim farklılıklarının kavranmsı önemlidir. Bunların temel duygu durumları oldugunu ve bunların her öğrenci tarafından kolayca kavranılacağı unutulmamalı. Bu alıştırmalar öğrencide yaratıcılığı ve empati kurmayı geliştirecektir. Beden dilini kullanmayı hedeflediğinden öğrencinin başkasını anlamasını daha da kolaylaştıracaktır.

·  Devinim - Duruş Alıştırmaları

Fiziksel durum ve buradan hareketle yeni anlamlar ya da var olan anlamı kavramak öğrencide imgelemin gücününün geliştirlmesine önemli katkılarda bulunacaktır.

· Devinim - Söz Alıştırmaları (Diyaloğ Alıştırmları)

Bu alıştırma ile ‘Rol Oyunları’ kapsamında yürütülen temel alıştırmalar bir üst aşamaya tırmanmış olur. İki oyuncunun birlikte uyumu bu çalışmaların en önemli yanıdır. Bu alıştırmayla birlikte öğrenci artık artık tam anlamıyla doğaçlama yapma becerisini geliştirmiş olur.

Zaman - Mekan - Oyuncu Alıştırmaları

Zamanı, mekanı ve oyuncuyu kullanarak yapılan bu alıştırmalar öğrencinin yaratıclığını geliştirmesine, oynayarak kendini ifade etmesine olanaklar sağlar

· İlk Çağ

İlk çağ alıştırması ile öğrenci başka bir zaman dilimine ilişkin düşsel bir gezinti yapacaktır. Örneğin bu alıştırma geleneklerimizi anlatmak açısından geçmiş ve günümüz de geleeneklerşmiz biçiminde de yapılabilir.

· Gelecek Çağ

Gelecek çağ alıştırması ile öğrencinin geleceğe ilişkin bir tasarım yapması üstünde durulmuştur. Her iki alıştırmada da öğrencinin imgelem dünyasının harekete geçirilmesi ve yaratılanın ayrıca somut olarak oynanması önemlidir.

Mekana İlişkin Alıştırmalar

Mekan yaratmak sadece dekor kullanılarak yapılması gerekmez. Bu alıştırma ile mekan yaratmanın sesle de yapılabileceği görülmektedir. Hatta bu çalışa daha da geliştirlerek sesler kullanılarak öykü anlatma ve biçimine de dönüştürülebilir.

· Ses ve Efektle Perili Köşk

Bu alıştırmanın en önemli tarafı seslerin ve ritimlerin oluşturduğu atmosferin algılanmasıdır. Bu çalışma farklı atmosferlerin seslerle yaratılmasına rahatça dönüştürülebilir.

·  Çiftlik

Bu alıştırma ile bir önceki alıştırma aynı yapıdadır. Sadece anlatılmak istenen mekan ve atmosferler değiştirilmiştir. Bu alıştırmaları bir çok mekanın ve atmosferin seslerle oynanmasına taşıyabilirsiniz.

Kolajdan Yola Çıkarak Yeni Mekanlar Yaratmak

Bu alıştırmalar parçaları bir araya getirerek yaratıcılığı desteklemeyi hedefler. Ortaya konulan kostüm ve aksesuar parçalarının çağrıştırdığı bir çok oyun üretilebilir. Ya da sadece söz ve onun olanakları kullanılarak bir çok öykü yaratılabilir. Yine bu alıştırmalar da kazanımlar doğrultusunda tasarlanabilir.

·  Kalabalık Sahneye İlişkin Bir Alıştırma (Pazar Yeri)

Bu alıştırmada tolu oyun sözkonusudur. Toplu oyunda ortaya tam bir karmaşa çıkmaması için rol oyunlarının ilk aşamaları daha dikkatlice yapılmalıdır. Yani doğaçlama yaparken öğrencilerin birbirlerini dinlemeleri ve anlamaları önemlidir. Doğaçlama yapmanın etkileşime dayanadığı unutulmamalıdır.

· Cümleden Öyküye

Bu çalışma tamamen söze dayanır. Ve öğrencinin bir cümleden yola çıkarak imgelemini geliştirmesine ve bu sayede yaratıcı olmasına olanak sağlar. Bu alıştırmanın aynı zamanda dilin etkin kullanımını da desteklediği açıktır. Türkçe derslerinde etkin bir biçimde kullanılabilir.

· Sözcük ve Kavramdan Öyküye

Bir kavram kullanılarak bir öykü yaratmak ve bunu birlikte yapmak bir öyküyü tek başına yazmaktan daha farklı bir iştir. Bu çalışma sayesinde her öğrenci kendi bakış açısından yola çıkarak yeni bir öykü tasarlayabilir.

· Bir Cümleden Farklı Öykülere

Herkesin aynı cümleyi kullanarak başlayacağı bu çalışmada CD de olduğu gibi uygun bir başlangıç cümlesi seçilmesi gerekir.

Sonuç olarak
CD de sunulan alıştırmalar ve teknikler hem öğrencilerin birey olarak kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunur hem de sizin bir çok kazanımı  işlemenize olanak sağlar. Önemli olan işleyeceğiniz ünitenin denk düşeceği alıştırmayı seçmeniz  ve uygulamanızdır. Örneğin Hayat Bilgisi kapsamındaki hemen hemen her kazanımı CD de gösterilen teknikleri kullanrak işleyebilirsiniz. Ayrıca CD de sunulan teknikler ve alıştırmalar  Öğretmen Klavuz Kitabındaki drama etkinliklerinin öğretmen tarafından yaptırılmasında yol gösterici olacaktır.

Drama esas olarak yaratıcılığa dayanır. Drama Etkinliklerini yaptırırken öğrencinin yaratıcılığını desteklemek çok önemlidir. Öğrencinin yaratıcılığına kendi yaratıcılığınızı katmayı unutmamanız önemlidir. payperprofits com отзывы негативныеозеро в буковелеЛобановский Харьков